Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Hrvatska kontrola zračne plovidbe, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15).

Zakonom su propisana načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem:
  • pošte na adresu: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Rudolfa Fizira 2, 10410 Velika Gorica, P.P. 103
  • telefaxa na broj: 01 6228 101,
  • elektroničke pošte na adresu: damir.viker@crocontrol.hr.
Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti i:
  • usmenim putem na broj telefona 01 6259 392.  
Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Službenik za informiranje
Damir Viker, dipl. iur
Tel: 01 6259 392
E-pošta: damir.viker@crocontrol.hr.
 
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Dostava rješenja Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske, klasa:UP/II-008-07/15-01/588, ur. broj: 401-01/04-17-02, – javna objava

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu .pdf  .csv
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu