Kompanija

Sigurnost i sustavi upravljanja

nature-plane-airplane

Sigurnost, kvaliteta i briga o okolišu jamstvo su pružanja naših usluga.

nature-plane-airplane

Upravljački sustavi

Sigurnost je bit našeg postojanja i posvećujemo joj posebnu pažnju. Implementirali smo koncept integriranog sustava upravljanja s naglaskom na sigurnost, kvalitetu i brigu o okolišu, čime se omogućuje procesni pristup u svakodnevnom radu u skladu s visokim međunarodnim standardima i zahtjevima regulative.

Sustavi upravljanja preduvjet su za učinkovito pružanje usluga i kvalitetno upravljanje poslovnim procesima. Osim sustava upravljanja sigurnošću, koji je od iznimne važnosti, uspostavili smo i primjenjujemo sustav upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001, sustav upravljanja okolišem sukladan zahtjevima međunarodnog standarda ISO 14001, sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu sukladan zahtjevima međunarodnog standarda ISO 45001 te sustav upravljanja zaštitom.

Sigurnost

U svom poslovanju najveću važnost pridajemo sigurnosti zračnog prometa kojom upravljamo kroz sustav upravljanja sigurnošću (SMS). Sustav uključuje sljedeće osnovne aktivnosti u cilju stalnog podizanja razine sigurnosti:

  • prikupljanje i analizu događaja povezanih sa sigurnošću
  • prepoznavanje opasnosti i procjenu rizika
  • interne preglede stanja sigurnosti.

Povjerenstvo za sigurnost najviše je tijelo koje razmatra i donosi odluke koje se odnose na sigurnost i SMS u skladu s Politikom sigurnosti i Kulturom pravičnosti. U sastavu su Povjerenstva svi izvršni direktori i rukovoditelj Ureda za sigurnost i sustave upravljanja.

U području SMS-a primjenjujemo standarde i zahtjeve zakonodavnog okvira Jedinstvenog europskog neba koristeći Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2017/373 kao glavni referentni dokument. Istovremeno zadovoljavamo sve međunarodne i nacionalne propise. Rezultati analiza udovoljavanja sigurnosnim standardima SMS-a u zadnjih nekoliko godina pokazuju naš stalan napredak, što je odraz nastojanja unaprjeđivanja SMS-a i postizanja što veće razine sigurnosti zračnog prometa.

Kvaliteta

Uspostavili smo i dokumentirali te primjenjujemo i održavamo sustav upravljanja kvalitetom (QMS) , za koji posjedujemo certifikat u skladu sa zahtjevima međunarodne norme ISO 9001:2015.

Uprava zadanom Politikom kvalitete osigurava utvrđivanje i ispunjavanje zahtjeva korisnika s ciljem povećanja njihovog zadovoljstva.

Kvaliteta naših usluga zajamčena je cjelovitim sustavom upravljanja koji se periodično ispituje i ocjenjuje u cilju prosudbe njegove trajne primjerenosti, prikladnosti i učinkovitosti.

Okoliš

Prepoznajemo važnost zaštite okoliša te pružanjem sigurnih i kvalitetnih usluga u zračnoj plovidbi nastojimo osigurati smanjenje negativnih učinaka na okoliš. Pri tome se vodimo zakonskim odredbama i međunarodnim smjernicama.
Osnovni ciljevi zaštite okoliša u zračnoj plovidbi odnose se na smanjenje:

  • broja ljudi pod utjecajem buke kao posljedice zrakoplovnih operacija
  • utjecaja zrakoplovnih emisija na razinu lokalnog onečišćenja
  • utjecaja zrakoplovstva na emisije stakleničkih plinova i klimatske promjene.

Naš sustav upravljanja okolišem (EMS) obuhvaća i aspekte okoliša. Za njega posjedujemo certifikat ISO 14001:2015, a definirali smo i Politiku upravljanja okolišem, čime se osigurava prepoznavanje i upravljanje rizicima vezanim uz okoliš na sustavan način.

Zaštita

Sustavom upravljanja zaštitom (SecMS) brinemo o zaštiti zaposlenika i drugih osoba koje borave u službenim prostorijama, zaštiti objekata, tehničkih uređaja i opreme radi sprječavanja protuzakonitog ometanja pružanja usluga. Također, brinemo o zaštiti poslovnih podataka koje primamo, proizvodimo ili na drugi način koristimo tako da pristup tim podacima ograničavamo samo na ovlaštene osobe i institucije.

Naš SecMS osigurava potporu zaštiti zračnog prostora i zaštiti aerodroma sukladno Nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa te se koristi u izradi planova za kontinuirano poslovanje, odnosno pružanje usluga te za poslovni oporavak. Cilj je sustava djelovati preventivno i u skladu s Politikom zaštite, pri čemu uvedene mjere ne smiju usporavati ili na drugi način štetiti našim temeljnim poslovnim procesima.

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu

U skladu s propisanom Politikom primjenjujemo sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu (OHS) po standardu ISO 45001:2018 u sklopu strategije upravljanja rizicima u smislu zaštite osoblja i imovine te usuglašavanja s mogućim zakonodavnim promjenama.

Certifikat ISO 45001:2018 promiče sigurnu i zdravu radnu okolinu kroz okvir za sustavno utvrđivanje i procjenu svih zdravstvenih i sigurnosnih rizika i prilika. Također, promiče smanjenje potencijalnog rizika od nezgoda, usklađivanje sa zakonskim propisima te poboljšanje cjelokupnog poslovanja.

Integrirano upravljanje rizicima

Uspostavili smo sustav integriranog upravljanja rizicima (Enterprise Risk Management – ERM) sukladno međunarodno priznatoj i znanstveno utemeljenoj metodologiji i standardima te donijeli Politiku integriranog upravljanja rizicima.

ERM je važan strateški alat u postizanju temeljnih ciljeva poslovanja i osiguravanju dugoročne održivosti organizacije u svim aspektima djelovanja.

Metodološki okvir izgradnje i implementacije sustava ERM-a uključuje analizu okruženja i poslovanja poduzeća, određivanje poslovnih ciljeva te utvrđivanje i procjenu rizika. Također uključuje i analizu utjecaja na ciljeve, izgradnju registra rizika, mjere upravljanja rizicima, nadzor, komunikaciju i izvještavanje te kontinuirano praćenje i revidiranje procesa.

Registrom i mapom strateških rizika aktivno upravljamo utvrđenim izvorima i definiranim mjerama za ublažavanje posljedica vjerojatnosti nastupanja pojedinog neželjenog događaja i njegove ozbiljnosti.

Praćenje usklađenosti poslovanja

Uspostavili smo funkciju praćenja usklađenosti sukladno zahtjevima Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/373 i Odluci o obvezi uvođenja funkcije praćenja usklađenosti poslovanja u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu.

Funkcija omogućuje odgovorno i sustavno nadziranje naše usklađenosti s primjenjivom nacionalnom i međunarodnom regulativom, standardima i smjernicama. Pruža informacije i prati sukladnost prema novim primjenjivim propisima sukladno područjima primjene (usluge, funkcije, procesi).

Kreirana je e-adresa za distribuciju primjenjivih regulatornih zahtjeva i podnošenje pitanja vezanih uz način implementacije i tumačenje propisa. Adresa služi i za obavještavanje o promjenama važećih propisa u nadležnosti naših zaposlenika ili korisnika, uključujući i saznanja o potencijalnim nesukladnostima i pritužbe korisnika.