Usluge

Tehničke usluge

Najmodernijom tehnologijom razvijamo sustave i infrastrukturu kako bismo održali kvalitetu svojih usluga i sigurnost zračnog prometa.

Zrakoplovnotehnički sustav

Današnjicu u svijetu kontrole zračnog prometa obilježava ubrzan napredak tehnologije, stalan rast europskog zračnog prometa i zahtjevi Jedinstvenog europskog neba. Kako bismo odgovorili na te izazove, uvodimo nove tehnologije i sustave s ciljem povećanja sigurnosti i djelomične automatizacije kontrole zračnog prometa.

Ti su sustavi:

 • ATM računalni sustavi za obradu podataka
 • govorni komunikacijski sustavi
 • podatkovni komunikacijski sustavi
 • navigacijski sustavi
 • sustavi za nadzor zračnog prometa
 • meteorološki sustavi
 • sustavi telekomunikacijske i mrežne infrastrukture
 • elektroenergetski i klimatizacijski sustavi.

Rad i funkcioniranje sustava nadgleda, održava i unaprjeđuje tim visokoosposobljenih inženjera koji ujedno sudjeluju i u međunarodnim razvojnim programima.

Nadzor i upravljanje tehničkim sustavima i uređajima osigurani su kontinuirano 7 dana u tjednu, 24 sata na dan. 

ATM sustavi za obradu podataka

Sustavi za ATM napredni su sustavi koji iz ogromne količine podataka sofisticiranim algoritmima generiraju i prikazuju vremenski i sigurnosno kritične informacije. Ti su sustavi nužan alat za sigurno i učinkovito upravljanje zračnim prometom te obuhvaćaju:

 • sustave za operativni prikaz – Operational Display Systems
 • sustave za obradu planova leta – Flight Data Processing Systems
 • sustave za obradu podataka o poziciji zrakoplova – Surveillance Data Processing Systems
 • zaštitne sigurnosne i nadzorne sustave – Safety Nets and Monitoring Aids Systems
 • sustave za upravljanje zrakoplovnim informacijama – Aeronautical Information Management Systems
 • sustave za obradu meteoroloških podataka – Meteorogical Data Processing Systems
 • druge računalne sustave za podršku.

Najsloženiji takav sustav je CroATMS_C (Croatian Air Traffic Management SystemCOOPANS ), a ujedno i jedan od naših najvažnijih sustava koji se koristi za upravljanje rutnim prometom, kao i za prilazne i toranjske operacije najprometnijih zračnih luka.

Govorni komunikacijski sustavi

Govorne komunikacije i dalje čine okosnicu provedbe učinkovite i sigurne kontrole zračnog prometa. Brza i pouzdana uspostava govorne komunikacije između centara kontrole zračnog prometa i zrakoplova (komunikacija zrak − zemlja) i između samih centara u Hrvatskoj i inozemstvu (komunikacija zemlja − zemlja) jedan je od glavnih preduvjeta za pružanje usluge kontrole zračnog prometa.

Arhitektura govornih komunikacijskih sustava maksimalno je redundantna, sigurna i upravljiva, čime je omogućeno kontinuirano pružanje usluge kontrole zračnog prometa, čak i u slučaju otkaza pojedinog segmenta.

 Najvažniji govorni komunikacijski sustavi jesu: 

 • komunikacijski sustavi za kontrolu govornog prometa
 • pričuvni komunikacijski sustavi za kontrolu govornog prometa
 • VHF i UHF radijski sustavi na više lokacija diljem zemlje
 • sustavi za operativno snimanje govorne komunikacije.

Komunikacijski sustavi za kontrolu govornog prometa (VCCS) instalirani su u Centru oblasne kontrole i na gotovo svim hrvatskim zračnim lukama. Omogućavaju brzu i učinkovitu alokaciju svih komunikacijskih resursa (zrak – zemlja i zemlja – zemlja) potrebnih kontroloru zračnog prometa za uspostavu komunikacije sa zrakoplovima i susjednim ATS jedinicama.

VHF/UHF radijski sustavi za komunikaciju zrak – zemlja strateški su raspoređeni na više radijskih centara diljem zemlje kako bi se osiguralo kvalitetno pokrivanje cijelog zračnog prostora u našoj nadležnosti te pružanje svih vrsta usluga kontrole zračnog prometa. Sve VHF radijske frekvencije za komunikaciju zrak – zemlja prije operativne upotrebe usklađuju se na međunarodnoj razini i registriraju u središnjem ICAO-ovu registru radijskih frekvencija. UHF frekvencije određuje i dodjeljuje NATO-ov ured u Bruxellesu. Naša je odgovornost dodjela i registracija VHF frekvencija na području Hrvatske.

Podatkovni komunikacijski sustavi

Podatkovne komunikacije pokrivaju specifičan skup komunikacijskih tehnologija kao što su: AFTN/AMHS (Aeronautical Fixed Telecommunications Network/Automated Message Handling System) ili AGDL/CPDLC (Air-Ground Data Link/Controller-Pilot Data Link Communications).

Sustav AGDL (Air-Ground Data Link) najnoviji je sustav podatkovnih komunikacija koji omogućuje pružanje usluge CPDLC-a (podatkovna veza između kontrolora i pilota). Taj je sustav implementiran sukladno regulativi EU-a s ciljem rasterećenja i unaprjeđenja standardne govorne komunikacije između pilota i kontrolora zračnog prometa. 

Usluga CPDLC-a omogućuje razmjenu standardiziranih tekstnih poruka putem izravne podatkovne veze zrak – zemlja između sustava kontrole zračnog prometa i zrakoplova. Tako kontrolorima i pilotima omogućuje razmjena operativnih instrukcija, odobrenja i zahtjeva bez potrebe za uobičajenom govornom komunikacijom putem radijske frekvencije. Time se smanjuje radno opterećenje kontrolora i pilota te se rasterećuju operativne radijske frekvencije. Korištenjem standardiziranih tekstnih poruka smanjuje se mogućnost nesporazuma u usporedbi s govornom, čime se u konačnici povećava sigurnost zračnog prometa.

Jedan je od naših važnijih sustava i sustav za međunarodnu komunikaciju i razmjenu podataka FAMA (Flight Plan Converter ATS Messaging Application). Taj sustav, u svrhu sigurne i pouzdane razmjene zrakoplovnih poruka, koristi AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunications Network) tj. njegovu moderniju inačicu AMHS (Aeronautical Message Handling System) koja se temelji na standardu ITU-T X.400.

Navigacijski sustavi

Navigacijski sustavi osiguravaju pokrivenost zračnog prostora odgovarajućim navigacijskim signalima pomoću kojih piloti i tehnički sustavi u zrakoplovu mogu dobiti sljedeće informacije:

 • udaljenost zrakoplova od referentne točke (DME – Distance Measuring Equipment)
 • azimut pozicije zrakoplova u odnosu na referentnu poziciju (VOR – VHF Omnidirectional Radio Range)
 • smjer kretanja zrakoplova u odnosu na smjer prema referentnoj poziciji (NDB/L – Non-Directional Beacon/Locator)
 • određivanje pozicije zrakoplova u prostoru (sustav VOR/DME ili istovremeno korištenje više DME sustava)
 • poziciju zrakoplova u odnosu na sjecište ravnina određenih kutom poniranja i azimuta uzletno-sletne staze (ILS).

Navigacijski sustavi na tlu instalirani su diljem zemlje kako bi osigurali sigurnu provedbu:

 • konvencionalne i RNAV (Area Navigation) rutne navigacije (VOR/DME, DME – DME, NDB)
 • prilaznih i odlaznih procedura (VOR/DME, NDB, L)
 • preciznih instrumentalnih sletnih procedura (ILS)
 • procedura neuspjelog prilaza (VOR/DME, NDB).

Sve veće zračne luke u Hrvatskoj opremljene su sustavima ILS, VOR, DME i NDB/L.

Sustavi za nadzor zračnog prometa

Nadzor zračnog prometa obavlja se korištenjem različitih nadzornih tehnologija (kooperativnih i nekooperativnih), što uključuje radarske sustave, sustave multilateracije i sustave ADS-B.

Uz četiri vlastita sekundarna radarska sustava moda S (Pleso, Kozjak, Psunj i Monte Kope), od kojih je jedan kolociran s primarnim (S band) radarom (Pleso) te primarnim (X band) radarom za nadzor manevarskih površina (SMR) i kooperativnim sustavom detekcije (MLAT/ADS-B) integriranim u sustav A-SMGCS Zračne luke „Franjo Tuđman“, koriste se i podaci iz MORH-ovih radarskih sustava.

Svim navedenim osigurano je sigurno i učinkovito pružanje operativnih usluga (ATS) od (po)kretanja po manevarskim površinama do uobičajenog leta unutar zračnog prostora RH, poštujući sve međunarodne standarde i primjenjivu dobru praksu, u potpunoj sukladnosti s aktualnom europskom regulativom.

Meteorološki sustavi

Jedan od ključnih faktora za sigurnost zračnog prometa poznavanje je vremenskih uvjeta. 

Sustavi za meteorološko motrenje mjere, prikupljaju, obrađuju, pohranjuju i pokazuju informacije o vremenskim uvjetima. Dijele se na osnovne i automatske sustave. 

Osnovni sustavi najprikladniji su za primjenu na manje prometnim hrvatskim aerodromima zato što obrađuju i prikazuju osnovne meteorološke informacije.

Automatske sustave čine: meteorološki senzori i indikatori, komunikacijski uređaji, oprema za prikupljanje podataka te uređaji za obradu i prikaz podataka.

Sustavi te vrste obrađuju cjelovit set meteoroloških podataka, koji se prikazuju na radnim mjestima kontrolora zračnog prometa i meteorologa, pohranjuju te distribuiraju lokalnim i krajnjim korisnicima u prikladnim formatima.

Moderni meteorološki sustavi povećavaju sigurnost i učinkovitost odvijanja zrakoplovnih operacija, a samim time omogućuju i kvalitetnije provođenje objavljenih usluga.

Telekomunikacijska i mrežna infrastruktura

Telekomunikacijska i mrežna infrastruktura sačinjena je od niza tehnologija i sustava koji omogućuju pouzdanu komunikaciju našim ostalim operativnim sustavima i uređajima. Pouzdana komunikacija ključan je faktor za uspješno poslovanje u svakoj grani gospodarstva, a u upravljanju zračnim prometom ona je podignuta na još višu razinu, prvenstveno u kontekstu sigurnosti. 

Stoga su sustavi telekomunikacijske i mrežne infrastrukture jedni od naših najsloženijih sustava u koje ubrajamo nešto starije, ali provjerene kanalne komunikacijske sustave, sustave za multipleksiranje (TDM), mikrovalne sustave, optičke sustave, IP mrežne sustave (Internet protocol) i specifične ATN (Aeronautical Telecommunications Network) sustave i protokole.

Tendencija prelaska svih komunikacijskih tehnologija na IP dovela je do pojave novih sigurnosnih zahtjeva za IP mrežu i uvođenje specifične „ATM grade mreže“. Za razliku od komercijalnih IP mreža, naglasak nije na propusnosti, već na zadovoljavanju strogih zahtjeva za kvalitetu prijenosa podataka, razdvojenosti definiranih tokova podataka od početne do krajnje točke komunikacije te determinizmu ponašanja mreže kako bi u svakom trenutku bila poznata putanja paketa i njihovi alternativni putevi uslijed pojave unaprijed definiranih scenarija.

Elektroenergetski i klimatizacijski sustavi

Elektroenergetski i klimatizacijski sustavi podrška su svim ostalim tehničkim sustavima u pogledu sigurnog napajanja električnom energijom. Dio su infrastrukture na svim lokacijama te se pomoću njih napajaju električnom energijom i hlade svi ostali sustavi i uređaji. 

Elektroenergetski i klimatizacijski sustavi obuhvaćaju:

 • niskonaponske razvode i postrojenja − NN 
 • velik broj automatskih dizel električnih agregata – DA
 • različite vrste i veličine uređaja za besprekidno AC napajanje − UPS-ovi
 • sustave za istosmjerno besprekidno napajanje − DC 
 • različite vrste i veličine klimatizacijskih sustava – KL.