Usluge

Upravljanje zračnim prometom

Piloti upravljaju zrakoplovom, a kontrolori zračnog prometa vode ga kroz sve faze leta i pritom pilotima daju informacije, upute i odobrenja.

air-traffic-control-radars

O kontroli zračnog prometa

Zadaća je kontrole zračnog prometa sprječavanje sudara između zrakoplova te između zrakoplova i prepreka na manevarskim površinama aerodroma. Kontrolu zračnog prometa pružamo u svrhu sigurnog, redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa, a dijelimo je na aerodromsku, prilaznu i oblasnu.

Zračni prostor

Zračni je prostor iznad Republike Hrvatske područje letnih informacija Zagreb (FIR Zagreb) i podijeljen je na sektore. Kako bi se optimizirao protok prometa, pojedini dijelovi gornjeg zračnog prostora delegiraju se susjednim državama i obrnuto.

Cilj je upravljanja zračnim prostorom postići njegovu najveću moguću učinkovitost uzimajući u obzir potrebe civilnih i vojnih korisnika kako bi se smanjila kašnjenja i prijeđeni put zrakoplova, a time i troškovi goriva te emisije štetnih plinova u okoliš.

Protok zračnog prometa

Siguran, redovit i učinkovit protok zračnog prometa funkcija je upravljanja protokom zračnog prometa. Kako bismo to postigli, moramo brinuti o optimalnoj iskoristivosti kapaciteta kontrole zračnog prometa i osigurati kompatibilnost između prometne potražnje i deklariranog kapaciteta relevantnih jedinica kontrole zračnog prometa.
Upravljanje protokom zračnog prometa provodi se na strateškoj, predtaktičkoj i taktičkoj razini.

Operativna pozicija za upravljanje protokom prometa FMP Zagreb uspostavljena je u Centru oblasne kontrole Zagreb i surađuje s Operativnim centrom Upravitelja mreže na taktičkoj razini. Tako se, kad god je to potrebno, operatorima zrakoplova omogućuje prilagodba vremena odlaska, promjena rute i profila leta što u konačnici rezultira manjim kašnjenjem za zračne prijevoznike i putnike.

S Upraviteljem mreže (Eurocontrol) surađujemo na svim razinama upravljanja protokom zračnog prometa. Na strateškoj razini utvrđujemo kapacitete i provodimo promjene rutne mreže, kao i ostalih struktura zračnog prostora. Na predtaktičkoj razini pripremamo dnevne planove, informiramo operatore zrakoplova i relevantne jedinice kontrole zračnog prometa o mjerama koje će biti na snazi. Tako postižemo optimizaciju postojećih kapaciteta te smanjujemo kašnjenja i troškove.

Taktički, svakodnevno radimo na istom cilju osiguranja dovoljnih kapaciteta za prometnu potražnju, dok u post-operativnom dijelu analiziramo učinjeno i predlažemo mjere za dodatna poboljšanja.

Letne informacije

Letnim informacijama pružamo savjete i informacije potrebne za sigurno, redovito i učinkovito letenje. Ta je usluga dostupna svim letovima koji podliježu kontroli zračnog prometa, kao i drugim letovima s kojima je uspostavljena radiokomunikacija.

Nadležne jedinice kontrole zračnog prometa i Centar za pružanje usluge letnih informacija (FIC Zagreb) nadležni su za pružanje tih usluga u području letnih informacija Zagreb (FIR Zagreb). FIC Zagreb postoji i kao poseban sektor u Centru oblasne kontrole Zagreb za pružanje tih usluga za VFR promet.

Uzbunjivanje

Uslugu uzbunjivanja pružamo radi izvještavanja nadležnih organizacija o zrakoplovu kojem je potrebna pomoć potrage i spašavanja. Također, po potrebi, pružamo i tim organizacijama pomoć tijekom potrage i spašavanja zrakoplova.

Uslugu uzbunjivanja pružaju nadležne jedinice kontrole zračnog prometa i FIC Zagreb unutar svojih područja odgovornosti.

Uzbunjivanje se obavlja za:

  • sve zrakoplove koji podliježu kontroli zračnog prometa
  • ostale zrakoplove koji su predali plan leta ili su na drugi način poznati nadležnim ATS jedinicama
  • zrakoplove kojima prijeti nezakonito ometanje ili su predmet nezakonitog ometanja.