Kontrola zračnog prometa

O kontroli zračnog prometa

Zadaća je kontrole zračnog prometa sprječavanje sudara između zrakoplova te između zrakoplova i prepreka na manevarskim površinama aerodroma. Kontrolu zračnog prometa pružamo u svrhu sigurnog, redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa, a dijelimo je na aerodromsku, prilaznu i oblasnu.

Aerodromska

Kako i samo ime usluge govori, aerodromska kontrola zračnog prometa prati sva slijetanja, polijetanja i kretanja po manevarskim površinama zračne luke te letove u kontroliranoj zoni zračne luke.

Zone koje ona kontrolira prostiru se vertikalno od površine tla do određene gornje granice te bočno minimalno 9,3 km (5 NM) od zračne luke u smjeru dolazaka, odnosno odlazaka zrakoplova.

Tu vrstu kontrole obavlja služba kontrole zračnog prometa smještena u, za svaku zračnu luku prepoznatljivom, kontrolnom tornju..

Prilazna

Letovima koji su u dolasku ili u odlasku iz zračne luke pruža se prilazna kontrola zračnog prometa. Ona je poveznica između oblasne kontrole zračnog prometa i aerodromske kontrole zračnog prometa. Nadležne jedinice smještene su u Centru oblasne kontrole zračnog prometa Zagreb i u zračnim lukama u Osijeku, Dubrovniku, Puli, Splitu i Zadru.

Usluge prilazne kontrole zračnog prometa na svim ranije spomenutim zračnim lukama provode se uz korištenje nadzornog radara, osim u Osijeku gdje se koristi tzv. konvencionalni način.

Oblasna

Letove izvan aerodromske i prilazne kontrole zračnog prometa kontrolira oblasna kontrola zračnog prometa. To područje se horizontalno i vertikalno dijeli na veći broj sektora u svrhu pružanja sigurne i učinkovite usluge.

Oblasnu kontrolu zračnog prometa obavlja Centar oblasne kontrole Zagreb.