Privola

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Prihvaćanjem ove izjave slobodno i izričito dajete svoju privolu Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. kao voditelju obrade za prikupljanje i daljnju obradu svojih osobnih podataka ustupljenih podnošenjem dokumentacije uz prijavu na oglas za zapošljavanje u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Davanje podataka je dobrovoljno te sukladno tome ovu izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni ustupiti svoje osobne podatke. Međutim, uskraćivanjem ovih podataka smatrat ćemo da ste povukli svoju prijavu na oglas.

Voditelj će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: GDPR) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovIaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Procedure i načini postupanja s osobnim podacima te fizičke i tehničko-sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka propisane su u skladu sa zahtjevima uredbe GDPR kroz Politiku informacijske sigurnosti voditelja, interne pravilnike te njegovu Politiku GDPR-a.

Ustupljeni osobni podaci bit će obrađeni u svrhu provođenja selekcijskog postupka, koji uključuje i psihologijsko testiranje, za odabir kandidata za zasnivanje radnog odnosa. Suglasan / suglasna sam da osobe uključene u proces selekcije u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe d.o.o. budu upoznate s mojim podacima dobivenim psihologijskom obradom.

Vaši obrađeni podaci čuvat će se u razdoblju od 10 godina, nakon čega će se automatski brisati prema propisanim procedurama Politike GDPR-a.

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

Voditelj poštuje i štiti privatnost ispitanika, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućuje pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka isključivo svojim zaposlenicima i njegovim izvršiteljima obrade kojima su podaci potrebni radi provedbe poslovnih aktivnosti vezanih uz prirodu posla koji obavljaju. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Predstavnik voditelja zbirke Vaših osobnih podataka jest rukovoditelj Službe upravljanja ljudskim resursima na adresi: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Rudolfa Fizira 2, Velika Gorica.

U svakom trenutku imate pravo dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka.

Svoju privolu danu za obradu podataka možete u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući/opozvati, odnosno odustati od nje i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka. Opoziv privole možete podnijeti poštom na gore navedenu adresu ili e-poštom na adresu: .

Službenika za zaštitu podataka (DPO) možete kontaktirati e-poštom na adresu: .

Kao ispitanik imate pravo na podnošenje prigovora na predmetnu obradu svojih osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Prihvaćanjem ove izjave i ustupanjem svojih osobnih podataka potvrđujete da ste ju pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u njoj te dopuštate voditelju da obrađuje i koristi Vaše osobne podatke u navedene svrhe.

Ovim putem također izričito izjavljujete da ste stariji od 16 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj izjavi.