Objavljen oglas za novu generaciju kontrolora

29. kolovoza 2015.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe objavila je oglas za izbor do 20 polaznika osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa, koji je otvoren do 23. rujna 2015.

Uvjeti su najmanje završena 4-godišnja srednja škola, aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika, državljanstvo Republike Hrvatske ili druge članice EU, najmanje 19, a najviše 26 navršenih godina te izvrsno zdravstveno stanje. Iznimno, u odnosu na navedeni uvjet za dobnu granicu, u obzir će se uzeti i molbe kandidata koji su uspješno završili osnovno osposobljavanje (basic training) od 2013. na dalje.

Uz prijavu je potrebno priložiti: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe), uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci i presliku dokumenta kojim se potvrđuje državljanstvo.

Zdravstveni pregled će se obaviti na trošak poslodavca u ovlaštenoj medicinskoj ustanovi u skladu s medicinskim zahtjevima za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti prema Pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011 od 03. studenog 2011. o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (NN 75/13). Ovlaštena medicinska ustanova može zatražiti da prilikom inicijalnog pregleda kandidati prilože uvjerenje o zdravstvenom stanju izdano od obiteljskog liječnika/ liječnika opće prakse.

Nakon završenog osnovnog osposobljavanja, kandidati će se sukladno procjeni i potrebi poslodavca usmjeriti na osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja (rating training) za oblasnog kontrolora (radno mjesto u Zagrebu) ili toranjskog kontrolora (s radnim mjestom u Dubrovniku, Zadru ili Zagrebu).