HKZP dobio svjedodžbu i za funkcije ASM-a i ATFM-a

13. siječnja 2020.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe dobila je svjedodžbu za pružanje funkcija upravljanja zračnim prostorom (ASM) i upravljanja protokom zračnog prometa (ATFM) uz dosadašnje usluge za koje je bila certificirana (operativne usluge u zračnom prometu – ATS, usluge komunikacije, navigacije i nadzora – CNS, meteorološke usluge – MET i usluge zrakoplovnog informiranja – AIS).

Time je HKZP usklađen s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2017/373 o utvrđivanju zajedničkih zahtjeva za pružatelje usluga upravljanja zračnim prometom/pružatelje usluga u zračnoj plovidbi i drugih mrežnih funkcija za upravljanje zračnim prometom i za njihov nadzor koja definira zahtjeve Jedinstvenog europskog neba za pružanje usluga ATM-a/ANS-a, odnosno definira način poslovanja HKZP-a.

Naime, u protekloj godini provedena je tranzicija poslovanja HKZP-a prema navedenoj uredbi, a HKZP je podnio zahtjev za ishođenje certifikata pružatelja usluga 15. listopada 2019. za certificiranje funkcija ASM-a i ATFM-a. Sukladno tome, od 27. do 29. studenoga 2019. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo provela je certifikacijski nadzor koji je uspješno završen 2. siječnja 2020.