Karijere

Rodna ravnopravnost

Poštujemo jednakost bez diskriminacije i osiguravamo nesmetan rad i napredak za sve zaposlenike.

U potpunosti podupiremo aktivnosti Europske komisije kao dio svojih nastojanja za osiguranje društvene uključivosti, ravnopravnosti i sprječavanja svih oblika diskriminacije i uznemiravanja.

Rodna ravnopravnost prema Zakonu o ravnopravnosti spolova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

U HKZP-u je na kraju 2021. bilo zaposleno 740 radnika, od čega 207 žena i 533 muškarca. Od ukupno 76 voditeljskih i rukovoditeljskih radnih mjesta, 19 su (25 %) činile žene, a 57 (75 %) muškarci. Prema stupnju obrazovanja, najviši stupanj stručne spreme VSS ima 280 (38 %) zaposlenih, a udio žena u najvišem stupnju stručne spreme jest 31 %.

Ciljevi

Nakon što smo procijenili status ravnopravnosti spolova, odredili smo nekoliko pravaca rada koji će pomoći osnaživanju organizacijske kulture ravnopravnosti spolova:

  • Postići / održati povoljno stanje rodne ravnopravnosti u svim područjima našeg rada.
  • Promicanje kulture rodne ravnopravnosti među zaposlenicima.
  • Jamčenje jednakih mogućnosti u zapošljavanju.
  • Jamčenje jednakih mogućnosti u pristupu osposobljavanju i razvoju profesionalne karijere.
  • Borba protiv spolnog uznemiravanja na radnom mjestu.
  • Rad na upravljanju radnim vremenom koje favorizira usklađivanje osobnog, obiteljskog i radnog života za sve zaposlene.

Aktivnosti

Kako bismo osigurali postizanje / održavanje rodne ravnopravnosti i postigli održivost zadanih ciljeva, odredili smo aktivnosti u sljedećim područjima: organizacijsko upravljanje, ljudski potencijali, spolno uznemiravanje i nasilje te podizanje svijesti i interna komunikacija.

Planiranje sredstava za aktivnosti provest ćemo kroz proces redovnih godišnjih financijskih planova. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova jednom godišnje će, uz analizu realizacije aktivnosti i predlaganje novih, alocirati i potrebna sredstva za njihovu provedbu ako bude bilo potrebno. Aktivnosti navedene u ovom Planu rodne ravnopravnosti ne zahtijevaju dodatna novčana sredstva.

Relevantni podaci koji će se prikupljati i obrađivati i čiji će se trendovi analizirati sa svrhom praćenja napretka uspostavljenih ciljeva jesu: udio žena i muškaraca, udio žena i muškaraca na rukovodećim pozicijama, stupanj stručne spreme prema spolu, udio žena i muškaraca među odabranim kandidatima za radna mjesta te ostali prema dogovoru Povjerenstva.

Organizacijsko upravljanje

Ovim mjerama uspostavljamo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova sa zadatkom praćenja stanja, kao i promicanja jednakog tretmana žena i muškaraca te prikupljanje relevantnih podataka. Vrijeme potrebno za realizaciju aktivnosti pod organizacijskim upravljanjem jest do 60 radnih sati godišnje.

ciljpokazatelji uspješnostimjereciljana skupinaprovoditelj mjere
uspostavljanje Povjerenstva za ravnopravnost spolovaimenovanje zaposlenika u radu Povjerenstva

praćenje rada Povjerenstva
uspostavljanje tijela Povjerenstva za ravnopravnost spolova i kontinuirano praćenje radasvi zaposlenici Ured direktora
izgraditi organizacijsku kulturu rodne ravnopravnostikontinuirani napredak i/ili održavanje povoljnog stanja rodne ravnopravnosti u svim područjima radauvođenje redovitog prikupljanja podataka po spolu i njihova obrada
 
definiranje osobe ili tima koji će se baviti prikupljanjem relevantnih podataka

sustavno praćenje provedbe Plana rodne ravnopravnosti i pratećih planova djelovanja te analiza stanja po završetku promatranog ciklusa
svi trenutačni i budući zaposlenici Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Ljudski potencijali

Prilikom postupka selekcije i odabira kandidata za zapošljavanje primjenjujemo objektivne kriterije definirane za pojedino radno mjesto. Kandidat za zapošljavanje odabire se sukladno uvjetima raspisanim za određeno radno mjesto, kompetencijama i radnom iskustvu neovisno o spolu.

Plaća za svako radno mjesto definirana je unaprijed i jednaka je neovisno o spolu kandidata kojeg se odabire na natječaju.

Zaposlenici koji sudjeluju u procesu selekcije educirani su za selekciju i vođenje razgovora s kandidatima i svjesni su važnosti nepristranosti prilikom odabira kandidata.

Vrijeme potrebno za realizaciju aktivnosti pod ljudskim potencijalima jest do 80 radnih sati godišnje.

ciljpokazatelji uspješnostimjereciljana skupinaprovoditelj mjere
jednaka prava zapošljavanja za oba spola za sva radna mjestatransparentan i jasan proces selekcije koji osigurava nepristranost u odabiru kandidatana oglasima za otvorena radna mjesta jasno naznačiti jednakost prijava bez obzira na spol (ž/m)

u internim procesima vezanim uz selekciju navesti važnost nepristranosti u odabiru kandidata s obzirom na spol
novi kandidati i zaposlenici Služba upravljanja ljudskim resursima
razviti sustav
zapošljavanja i
napredovanja
osjetljiv na rodnu
ravnopravnost
uspostavljanje
ravnopravne rodne
zastupljenosti u komunikaciji prema zaposlenicima (objave na intranetu)
interna i vanjska promocija radnog mjesta kontrolora zračnog prometa kao posla koji jednako može raditi i muškarac i žena

promoviranje dobrih praksi, kao role model žena koje su karijerno napredovale u HKZP-u
svi zaposlenicisavjetnik za korporativne komunikacije i Služba upravljanja ljudskim resursima
promicanje kulture važnosti ravnoteže između poslovnog i privatnog životauvođenje inicijativa koje omogućavaju work-life ravnotežu.edukacije o upravljanju vremenom i organizaciji posla

uvođenje mjesta za predlaganje ideja za poboljšanje radne okoline
svi zaposleniciSlužba upravljanja ljudskim resursima

Spolno uznemiravanje i nasilje

Spolno uznemiravanje svako je neželjeno verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi kojemu je cilj povreda dostojanstva ili predstavlja povredu dostojanstva, a posebice ako stvara neugodno, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Seksualno uznemiravanje i nasilje najstrože je zabranjeno. Provodit ćemo preventivne aktivnosti s ciljem osiguravanja sigurnog okruženja za rad.

Vrijeme potrebno za realizaciju aktivnosti pod spolnim uznemiravanjem i nasiljem jest 16 radnih sati.

Imenovali smo osobu za primanje i rješavanje pritužbi vezanih uz dostojanstvo zaposlenika. Imenovana osoba sukladno Zakonu o radu u slučajevima zaštite dostojanstva zaposlenika od uznemiravanja i spolnog uznemiravanja zaprima pritužbe zaposlenika, objektivno ispituje sve činjenice iz predmeta pritužbe te sastavlja zapisnik o predmetu pritužbe sa zaključkom odluke direktora HKZP-a uz preventivne mjere. Postupak vodi kao hitan, povjerljiv i tajan, sukladno Zakonu o radu i Pravilniku HKZP-a, a tajnost osigurava potpisivanjem Izjave o nepristranosti i povjerljivosti postupka za sve sudionike.

ciljpokazatelji uspješnostimjereciljana skupinaprovoditelj mjere
osiguravanje sigurnog okruženja za radobjava smjernica / propisa na intranetuupoznavanje zaposlenika o važnosti informiranja o ravnopravnosti spolova te načinima podnošenja pritužbisvi zaposlenici Služba upravljanja ljudskim resursima

Podizanje svijesti i interna komunikacija

Svjesni smo važnosti informiranja zaposlenika i redovito osiguravamo pravovremeno pružanje obavijesti svih relevantnih događaja u kompaniji. U tu svrhu sve relevantne informacije zaposlenici mogu pronaći na našem intranetu.

Kroz online edukacije i stručne članke na intranetu pružamo informacije o raznim aspektima mentalnog zdravlja, pa tako i o važnosti ravnoteže između privatnog i poslovnog života.

Vrijeme potrebno za realizaciju aktivnosti pod podizanjem svijesti i internom komunikacijom jest do 240 radnih sati godišnje.

ciljpokazatelji uspješnostimjereciljana skupinaprovoditelj mjere
edukacije s ciljem podizanja svijesti o rodnoj ravnopravnostiobjava programa i webinara na intranetukontinuirano promoviranje edukativnih programa (awareness) / webinara, objava online edukacija i stručnih članaka na intranetu s ciljem podizanja svijesti o ravnopravnosti spolova

informiranje novih zaposlenika prilikom procesa onboardinga o važnosti rodne ravnopravnosti u radnom okruženju
svi zaposlenici Služba upravljanja ljudskim resursima
kontinuirana edukacija menadžera o važnosti rodne ravnopravnostitema integrirana u leadership programeintegriranje teme rodne ravnopravnosti u edukativne programe leadership edukacija menadžmentamenadžment Služba upravljanja ljudskim resursima
edukacija decision makera prilikom selekcije kandidata o važnosti nepristranosti u odabiruprovedena edukacija / informiranje decision makera o temi nepristranostieducirati decision makere prije svake selekcije o provedbi selekcije i vođenju razgovora s kandidatima

integriranje teme nepristranosti pri selekciji u Vodiču za intervjue
decision makeri prema potrebi provedbeSlužba upravljanja ljudskim resursima

Zaključak

Izradili smo Plan rodne ravnopravnosti za razdoblje 2022. − 2025. čiji je glavni cilj stvaranje  sigurnog mjesta za sve u kojemu se poštuje jednakost bez diskriminacije i osigurava nesmetan rad i napredak za sve zaposlenike.

Provođenjem dobrih praksi u djelo i kontinuiranom komunikacijom najbolja rješenja za promicanje jednakosti mogu se učinkovitije popularizirati, te upravo ona predstavljaju početnu točku Plana rodne ravnopravnosti.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova sastajat će se jednom godišnje zbog praćenja realizacije Plana i pripreme izvještaja o realizaciji zadanih ciljeva, a izvještaj ćemo objaviti na mrežnim stranicama.