MET motritelj u Podružnici Dubrovnik – 1 izvršitelj (m/ž) na određeno

3. veljače 2020.

O G L A S za zasnivanje radnog odnosa MET motritelj–1 izvršitelj (m/ž) u Podružnici Dubrovnikna određeno vrijeme od 2 godine Uvjeti radnog mjesta: Srednja stručna sprema prednost meteorološko usmjerenje znanje engleskog jezika 1 godina radnog iskustva na poslovima zrakoplovne meteorologije propisane kompetencije za to RM dozvola za rad s odgovarajućim ovlaštenjima Uz prijavu potrebno je priložiti životopis sa sažetim odgovarajućim opisima dosadašnjeg školovanja, stručnog osposobljavanja te primjenjivim radnim iskustvom, kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta – presliku diplome, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis HZMO (preslike ugovora o radu i elektronički zapis HZMO ili potvrda poslodavca o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa) i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci. Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente kojima potvrđuju kompetentnost u nekom od stručnih područja relevantnih za oglas. Kandidati će biti testirani. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na oglas, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih braniteljahttps://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na oglas da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Prijave na oglas podnose se zaključno s14.02.2020. isključivo putem e-pošte na Pozivina testiranje bit će upućeni elektroničkim putem ili telefonski Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.