Oblasni kontrolor zračnog prometa (m/ž)

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema
  • dozvola kontrolora zračnog prometa s ovlaštenjem/posebnim ovlastima ACS   
  • znanje engleskog jezika.

Što priložiti uz prijavu?

  • Životopis
  • presliku dozvole kontrolora zračnog prometa s ovlaštenjem/posebnim ovlastima ACS s upisanom jezičnom ovlasti
  • potvrdu o državljanstvu države pripadnosti
  • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci iz država u kojima je kandidat imao prebivalište/boravište zadnjih 5 godina.

S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja posebne ovlasti za lokaciju ACS LDZO, nakon čega se planira sklopiti ugovor na neodređeno vrijeme.

Oglas je otvoren do daljnjeg.

Prijave na oglas uz priloženu dokumentaciju potrebno je poslati na .

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) te u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu je dužan, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na sljedećim poveznicama: