Govorni komunikacijski sustavi

Govorni komunikacijski sustavi Komunikacije čine okosnicu provedbe učinkovite i sigurne kontrole zračnog prometa. Brza i pouzdana uspostava govorne komunikacije između centara kontrole zračnog prometa i zrakoplova (Air-Ground komunikacija) i između samih centara u Hrvatskoj i inozemstvu (Ground-Ground komunikacija) jedan je od glavnih preduvjeta za pružanje usluge kontrole zračnog prometa.
 
Arhitektura govornih komunikacijskih sustava maksimalno je redundantna, sigurna i upravljiva, čime je omogućeno kontinuirano pružanje usluge kontrole zračnog prometa, čak i u slučaju otkaza pojedinog segmenta. 
 
Raspoloživa komunikacijska infrastruktura sastoji se od više sustava koji čine funkcionalnu cjelinu, između kojih izdvajamo:
  • komunikacijski sustavi za kontrolu govornog prometa,
  • pričuvni komunikacijski sustavi za kontrolu govornog prometa,
  • VHF i UHF radijski sustavi na mnogim lokacijama diljem zemlje,
  • sustavi za operativno snimanje govorne komunikacije,
  • vlastita prijenosna telekomunikacijska infrastruktura (mikrovalni linkovi i mreža multipleksera).
Komunikacijski sustavi za kontrolu govornog prometa (VCCS) instalirani su u Centru oblasne kontrole i na gotovo svim hrvatskim zračnim lukama. Omogućavaju brzu i efikasnu alokaciju svih komunikacijskih resursa (A-G i G-G) potrebnih kontroloru zračnog prometa za uspostavu komunikacije sa zrakoplovima i susjednim ATS jedinicama. 
 
VHF/UHF radijski sustavi za A-G komunikaciju instalirani su na više radijskih centara diljem zemlje, kako bi se osiguralo kvalitetno pokrivanje cijelog zračnog prostora u nadležnosti HKZP-a, te pružanje svih vrsta ATC usluga. Sve VHF radijske frekvencije za A-G komunikaciju, prije operativne upotrebe usklađuju se na međunarodnoj razini i registriraju u središnjem ICAO registru radijskih frekvencija, dok UHF frekvencije određuje i dodjeljuje ured NATO-a u Bruxellesu. HKZP je odgovoran za dodjelu i registraciju VHF frekvencija na području Hrvatske.
 
Posebna pažnja se posvećuje praćenju trendova razvoja komunikacijskih sustava kako bi se kroz stalnu modernizaciju ostvarili preduvjeti za povećanje sigurnosti zračnog prometa i poboljšanje ukupne razine usluge kontrole i upravljanja zračnim prometom. U tijeku je razvoj i implementacija vlastite širokopojasne telekomunikacijske TDM i IP mreže, čime se stvaraju preduvjeti za postepenu migraciju komunikacijskih sustava na mrežu baziranu na IP protokolu.