Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Pomoćnik izvršnog direktora SUZP-a za performanse SUZP-a i međunarodne poslove

O  G  L  A  S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
 
Pomoćnik izvršnog direktora Sektora upravljanja zračnim prometom (SUZP) za performanse SUZP-a i međunarodne poslove - 1 izvršitelj 

Uvjeti radnog mjesta: Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad od 6 mjeseci.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis sa sažetim odgovarajućim opisima dosadašnjeg školovanja, stručnog osposobljavanja te primjenjivim radnim iskustvom, kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta - presliku diplome, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu (preslike ugovora o radu i/ili elektronički zapis HZMO ili potvrda poslodavca o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa) i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci. Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente kojima potvrđuju kompetentnost u nekom od stručnih područja relevantnih za oglas.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testovima i intervjuom, uključujući engleski jezik te znanje i vještine korištenja računalnog softvera. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na oglas, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici  https://www.gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na oglas da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Prijave na oglas podnose se zaključno s 08.11.2019. isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Rudolfa Fizira 2, 10410 Velika Gorica, p.p. 103
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“
(uz navođenje radnog mjesta za koje se prijavljuje)
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.