Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Administrator općih poslova u Podružnici Split/Brač

O  G  L  A  S
za zasnivanje radnog odnosa
 

Administrator općih poslova              

–  1  izvršitelj (m/ž)  na neodređeno vrijeme 
–  mjesto rada: Kaštel Štafilić (zračna luka)


Uvjeti: Prednost imaju kandidati: Sažetak aktivnosti: Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis sa sažetim odgovarajućim opisima dosadašnjeg školovanja, stručnog osposobljavanja te primjenjivim radnim iskustvom, kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta - presliku diplome, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu (preslike ugovora o radu i/ili elektronički zapis HZMO ili potvrda poslodavca o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa) i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci. Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente kojima potvrđuju kompetentnost u nekom od stručnih područja relevantnih za oglas.

Kandidati će biti testirani.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na oglas, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na oglas da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Prijave na oglas podnose se zaključno s 22.10.2019. isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Rudolfa Fizira 2, 10410 Velika Gorica, p.p. 103
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“
(uz navođenje radnog mjesta za koje se prijavljuje)

 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.