Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas za nove kontrolore zračnog prometa

O  G  L  A  S
za izbor polaznika osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa

 

  1. OBLASNI RADARSKI KONTROLOR (m/ž) –  do 12 polaznika 

  2. TORANJSKI KONTROLOR  (m/ž)  –  do 10 polaznika ukupno na svim lokacijama HKZP-a

Uvjeti:

 Prednost: 

 Napomena:
* Zdravstveni pregled će se obaviti na trošak poslodavca u ovlaštenoj medicinskoj ustanovi u skladu s medicinskim zahtjevima za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti sukladno Uredbi Komisije (EU) 340/2015 (ATCO Regulation). Ovlaštena medicinska ustanova može zatražiti da se prilikom inicijalnog pregleda priloži uvjerenje o zdravstvenom stanju izdano od obiteljskog liječnika/ liječnika opće prakse.

Uz popunjenu e-prijavu potrebno je priložiti:

 
* Kao dokaz o znanju engleskog jezika može se poslati:
-          Potvrda o znanju engleskog jezika iz škole stranih jezika ili
-          međunarodni certifikat o znanju engleskog jezika npr. TOEFL, IELTS i slično ili
-          svjedodžba završene srednje škole iz koje se vidi da je kandidat položio engleski jezik ili
-          svjedodžba o državnoj maturi iz koje se vidi da je kandidat položio engleski jezik ili
-          svjedodžba o završenoj višoj ili visokoj školi gdje se vidi da je kandidat položio engleski jezik
 
Od kandidata se očekuje posjedovanje izvanredne kompetencije brzog i točnog donošenja odluka, izvanredne sposobnosti pamćenja, percepcije i pažnje, visoke razine koncentracije i odličnog snalaženja u prostoru i vremenu, visoko razvijenih komunikacijskih vještina, samodiscipline, dobre emocionalne stabilnosti i smirenosti, socijalne zrelosti, visoke tolerancije na stres, sklonosti timskom radu te visoke motivacije za zanimanje kontrolora zračnog prometa.
 
Kandidati će biti testirani, a jedan od testova je i FEAST/DART. Kandidati koji nisu zadovoljili na FEAST/DART testu, a bili su testirani nakon 24.9.2017., neće se uzimati u obzir u ovom selekcijskom postupku. Kandidatima koji su bili uspješni na FEAST/DART testu, priznat će se postignuti rezultati.
 
S odabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta, uz suspenzivni uvjet uspješno završenog osposobljavanja i stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta s propisanim ovlaštenjem/posebnom ovlasti. Prije sklapanja navedenih ugovora HKZP će za odabrane kandidate zatražiti provjeru za kretanje u štićenoj zoni.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na oglas, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici  https://www.gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na oglas da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Prijave na oglas podnose se zaključno s 09.10.2019. isključivo popunjavanjem e-prijave s priloženim skeniranim dokumentima putem web stranice HKZP-a  www.crocontrol.hr/prijavise
 
U slučaju poteškoća s on-line prijavom, životopis i traženu dokumentaciju pošaljite putem e-pošte na adresu kontrolor.letenja@crocontrol.hr
 
Pozivi na testiranje bit će upućeni elektroničkim putem ili telefonski.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje ili razgovor smatrat će se da su povukli prijavu za oglas. Adresa e-pošte za upite i informacije: kontrolor.letenja@crocontrol.hr
 
Priložena dokumentacija se ne vraća.
 
Odabrani kandidati uputit će se na osposobljavanje za kontrolora zračne plovidbe u inozemstvo. Troškove osposobljavanja snosit će HKZP.