Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas 6 radnih mjesta

O  G  L  A  S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
 
 
1. Rukovoditelj službe upravljanja ljudskim resursima 
 
–  1  izvršitelj (m/ž)  na neodređeno vrijeme
–  mjesto rada u Velikoj Gorici, Rudolfa Fizira 2
 
Sažetak pozicije: odgovoran je za provođenje strategije upravljanja ljudskim resursima, upravljanje procesima organizacijskog razvoja, osiguravanje uvjeta za optimalnu iskorištenost i razvoj ljudskih resursa, ažurne podatke o zaposlenicima kao i za kvalitetu i pravodobnost izvršenja poslova u Službi.
 
Uvjeti: 
stručna sprema VSS, 300 ECTS 
područje društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti
znanje engleskog jezika
5 godina radnog iskustva na rukovodećim ili složenim i organizacijskim poslovima 
visoka razina organizacijskih i komunikacijskih vještina te vještina vođenja
 
Prednost imaju kandidati sa:
višegodišnjim iskustvom u upravljanju ljudskim resursima u velikim organizacijama (više od 300 zaposlenika),
s iskustvom u razvijanju i implementiranju sustava procjene radne učinkovitosti, nagrađivanja i razvoja karijera.
 
 
2. Voditelj odjela razvoja ljudskih resursa 
 
–  1  izvršitelj (m/ž)  na neodređeno vrijeme
–  mjesto rada u Velikoj Gorici, Rudolfa Fizira 2
 
Sažetak pozicije: Odgovoran je za realizaciju razvojnih projekata prema projektnim planovima te za odvijanje transakcijskih procesa područja koji osiguravaju neometano poslovanje organizacije. Odgovoran je za uspostavljanje i održavanje sustava za optimalnu učinkovitost, nagrađivanje i educiranost svih djelatnika prema standardima radnih mjesta i industrije.
 
Uvjeti: 
stručna sprema VSS, 300 ECTS 
područje društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti
znanje engleskog jezika
5 godina radnog iskustva na rukovodećim ili složenim i organizacijskim poslovima 
visoka razina samostalnosti na poslovima iz djelokruga rada
visoka razina organizacijskih i analitičkih vještina
znanje o suvremenim praksama upravljanja ljudskim resursima
 
Prednost imaju kandidati sa:
višegodišnjim iskustvom u razvoju ljudskih resursa,
iskustvo sa HR informacijskim sustavima (HRIS).
 
 
3. Savjetnik za vojno sigurnosne poslove 
 
–  1  izvršitelj (m/ž)  na neodređeno vrijeme
–  mjesto rada u Velikoj Gorici, Rudolfa Fizira 2
 
Uvjeti: 
stručna sprema VSS, 300 ECTS 
područje društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti
znanje engleskog jezika
10 godina radnog iskustva unutar vojno sigurnosnog sustava Ministarstva obrane 
propisane kompetencije za to RM
visoka razina organizacijskih i komunikacijskih vještina te vještina vođenja
 
 
4. Specijalist za obračun naknada u zračnoj plovidbi
 
–  1  izvršitelj (m/ž)  na neodređeno vrijeme
–  mjesto rada u Velikoj Gorici, Rudolfa Fizira 2
 
Sažetak radnog mjesta: odgovoran je za obračun i raspodjelu stvarnih troškova nastalih za pružanje usluga u zračnoj plovidbi. 
 
Minimalni uvjeti radnog mjesta:
stručna sprema VSS, 300 ECTS
područje društvenih znanosti (ekonomija)
znanje engleskog jezika
2 godine radnog iskustva
propisane kompetencije za radno mjesto
 
Prednost imaju kandidati:
s iskustvom u vođenju obračuna naknada,
s iskustvom u izradi kompleksnih analiza i izvještaja vezanih uz obračun naknada.
 
 
5. Specijalist nabave i prodaje 
 
–  1 izvršitelj (m/ž)  na neodređeno vrijeme
–  mjesto rada u Velikoj Gorici, Rudolfa Fizira 2
 
Sažetak radnog mjesta: odgovoran je za provođenje procesa nabave i prodaje pravovremeno, u skladu s internim aktima i propisima te godišnjim planom i budžetom. 
 
Uvjeti: 
stručna sprema VSS, 300 ECTS
područje društvenih znanosti (ekonomija)
poznavanje engleskog jezika
2 godine radnog iskustva
Certifikat u području javne nabave
 
Prednost imaju kandidati sa:
višegodišnjim iskustvom u komercijali,
iskustvom u izradi plana nabave,
iskustvom u sustavima upravljanja kvalitetom.
 
 
6. Specijalist za sigurnost
 
–  1  izvršitelj (m/ž)  na neodređeno vrijeme
–  mjesto rada u Velikoj Gorici, Rudolfa Fizira 2
 
Sažetak pozicije: odgovoran je za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova odjela sigurnosti zračnog prometa, posebno za planiranje i provođenje aktivnosti iz područja upravljanja sigurnošću
 
Uvjeti: 
stručna sprema VŠS, 180 ECTS 
područje tehničkih ili prirodnih znanosti
znanje engleskog jezika
2 godine na poslovima iz područja sigurnosti
 
Prednost imaju kandidati sa:
višegodišnjim iskustvom u zrakoplovstvu,
iskustvom u izradi sigurnosnih procjena (eng. Safety Assessment),
iskustvom u obradi izvještaja o događajima (eng. Safety Occurrence),
dobrim poznavanjem sustava upravljanja (eng. Management System).
 
 
Za sva oglašena radna mjesta uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis sa sažetim odgovarajućim opisima dosadašnjeg školovanja, stručnog osposobljavanja te primjenjivim radnim iskustvom, kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta - presliku diplome, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu (preslike ugovora o radu i/ili elektronički zapis HZMO ili potvrda poslodavca o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa) i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci. Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente kojima potvrđuju kompetentnost u nekom od stručnih područja relevantnih za oglas.
 
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testovima i intervjuom, uključujući engleski jezik te znanje i vještine korištenja računalnog softvera. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na oglas, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na oglas da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Prijave na oglas podnose se zaključno s 25.09.2019. isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Rudolfa Fizira 2, 10410 Velika Gorica, p.p. 103
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“ 
(uz navođenje radnog mjesta za koje se prijavljuje)
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
Dostavljena dokumentacija se ne vraća.