Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas - 5 radnih mjesta, 6 izvršitelja

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d.o.o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2
objavljuje

O G L A S
za zasnivanje radnog odnosa

1. Viši stručni suradnik za realizaciju investicija i održavanje građevina
1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme
mjesto rada u Velikoj Gorici (zračna luka)

Uvjeti: Prednost imaju kandidati sa: Sažetak aktivnosti: Uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta je i naknadno stjecanje odgovarajućih kompetencija.
 
 
2. Viši stručni suradnik za operativne poslove

1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme
mjesto rada u Velikoj Gorici (zračna luka)

Uvjeti: Prednost imaju kandidati sa: Sažetak aktivnosti:   
3. Rukovoditelj Centra sistemskog inženjeringa - specijalist za sigurnost

1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme
mjesto rada u Velikoj Gorici (zračna luka)

Uvjeti: Prednost imaju kandidati sa: Sažetak aktivnosti:  Uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta je naknadno stjecanje dozvole za rad i odgovarajućih ovlaštenja.
 

4. Viši stručni suradnik za upravljanje sustavom kvalitete

1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme
mjesto rada u Velikoj Gorici (zračna luka)

Uvjeti: Prednost imaju kandidati sa: Sažetak aktivnosti:    
5. Zrakoplovno-tehnički specijalist za CNS sustave

2 izvršitelja (m/ž) na neodređeno vrijeme
mjesto rada u Velikoj Gorici (zračna luka)

Uvjeti: Prednost imaju kandidati sa:
Sažetak aktivnosti: Uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta je da kandidat tijekom rada stekne dozvolu zrakoplovno-tehničkog osoblja za rad i odgovarajuća ovlaštenja. Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad.
 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis sa sažetim odgovarajućim opisima dosadašnjeg školovanja, stručnog osposobljavanja te primjenjivim radnim iskustvom, kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta - presliku diplome, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu (preslike ugovora o radu i/ili elektronički zapis HZMO ili potvrda poslodavca o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa) i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci. Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente kojima potvrđuju kompetentnost u nekom od stručnih područja relevantnih za oglas.
 
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testovima i intervjuom, uključujući engleski jezik te znanje i vještine korištenja računalnog softvera. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na oglas, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis do kaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja na- laze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju. pdf.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na oglas, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Prijave na oglas podnose se zaključno s 26.07.2019. isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Rudolfa Fizira 2, 10410 Velika Gorica, p.p. 103
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“
(uz navođenje radnog mjesta za koje se prijavljuje)

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.