Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas-Zrakoplovno meteorološki motritelj u Podružnici Rijeka

O  G  L  A  S

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
od 1 godine za radno mjesto
 

Zrakoplovni meteorološki motritelj - 1 izvršitelj (m/ž) u Podružnici Rijeka 

Uvjeti: Prednost imaju kandidati sa završenim studijem fizike – geofizike i stečenim zvanjem dipl.inž. fizike ili magistar fizike – geofizike.
 
Dozvola za rad s odgovarajućim ovlaštenjima stječe se tijekom rada sukladno propisima.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku svjedodžbe, presliku domovnice, elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci.
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati koji budu predloženi za zasnivanje radnog odnosa dužni su prije sklapanja pisanog ugovora o radu na uvid dostaviti originalne dokumente. Priložena dokumentacija se ne vraća. U prijavi je potrebno navesti točnu e-mail adresu i broj telefona za kontakt.
 
Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na oglas, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na oglas da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad u trajanju četiri mjeseca i ne postojanje zapreka za izdavanje odgovarajuće dozvole za kretanje u zoni graničnog prijelaza.
S izabranim kandidatom sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine.
Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno s 08.02.2019. isključivo preporučenom poštom na adresu:
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10410 Velika Gorica, p.p. 103
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz oglasa ili koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.