Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oblasni prognostičar

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica,  Rudolfa Fizira 2, objavljuje
 
OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme
                              
                                                              
OBLASNI PROGNOSTIČAR - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:  
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku diplome, dokaz o temi diplomskog rada, presliku domovnice, elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO-a i druge relevantne dokumentacije kojom se dokazuje traženo/stečeno radno iskustvo (potvrde poslodavaca o vrsti poslova i trajanju rada kandidata ili preslike ugovora o radu) te uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci.
 
U prijavi je potrebno obvezno navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat natječe te točnu e-mail adresu i broj telefona za kontakt.
 
Kandidati će biti testirani. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
 
Dozvola za rad s odgovarajućim ovlaštenjima stječe se tijekom rada sukladno posebnim propisima.
 
Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će upućeni na liječnički pregled.
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad u trajanju šest mjeseci i nepostojanje zapreka za izdavanje odgovarajuće dozvole za kretanje u zoni graničnog prijelaza. S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog  dopusta.
 
Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom poštom zaključno s  22.11.2017. na adresu:
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10410 Velika Gorica, p.p. 103.
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave, kao ni prijave koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.