Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas - Skladištar

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica,  Rudolfa Fizira 2, objavljuje
 

OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
                               
                                                               
SKLADIŠTAR - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:  
Prednost imaju kandidati s višegodišnjim radnim iskustvom na poslovima skladištara.
 
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku svjedodžbe, presliku domovnice, presliku elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO-a, preslike druge relevantne dokumentacije kojom se dokazuje traženo/stečeno radno iskustvo (potvrde poslodavaca o vrsti poslova i trajanju rada kandidata ili preslike ugovora o radu), uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci, presliku vozačke dozvole te preslike druge potrebne dokumentacije vezane uz traženo iskustvo, dodatne uvjete i znanja potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta skladištara (dokazi o položenim ispitima, stečenim dozvolama i ovlaštenjima).
 
U prijavi je potrebno obvezno navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat natječe te točnu e-mail adresu i broj telefona za kontakt.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz oglasa bit će testirani. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
 
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad u trajanju četiri mjeseca.
Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom poštom zaključno s  30.9.2017. na adresu:
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10410 Velika Gorica, p.p. 103.
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.