Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Zrakoplovno meteorološki motritelj u Podružnici Split/Brač

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica,  Rudolfa Fizira 2, objavljuje
OGLAS

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme


za radno mjesto  Zrakoplovni meteorološki motritelj       - 1 izvršitelj  (m/ž)   u Podružnici Split  

Uvjeti:  
Prednost imaju kandidati sa:  
Dozvola za rad s odgovarajućim ovlaštenjima stječe se tijekom rada sukladno propisima.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku svjedodžbe, presliku domovnice, elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci.
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati koji budu predloženi za zasnivanje radnog odnosa dužni su prije sklapanja pisanog ugovora o radu na uvid dostaviti originalne dokumente. U prijavi je potrebno obvezno navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat natječe te točnu e-mail adresu i broj telefona za kontakt.
 
Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
 
Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.
 
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad u trajanju četiri mjeseci.
Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno s 18.08.2017. isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10410 Velika Gorica, p.p. 103
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz oglasa ili koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.