Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas - Operativni koordinator

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica – Rudolfa Fizira 2 objavljuje
 
 
 
O  G  L  A  S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme  
 
 
Operativni koordinator            – 1  izvršitelj (m/ž)      – mjesto rada u Velikoj Gorici (Zračna luka)
 
Uvjeti: Prednost imaju kandidati koji: Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta - presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu HZMO-a) i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci.
andidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente kojima potvrđuju kompetentnost u nekom od područja relevantnih za oglas.
 
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz oglasa bit će testirani.
Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled.
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad. 
 
Prijave na oglas podnose se zaključno s 11.6.2017. isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10410 Velika Gorica, p.p. 103
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
 
Oglas je objavljen i na stranici www.crocontrol.hr