Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Administrativni tajnik - određeno

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica,  Rudolfa Fizira 2, objavljuje
 
O  G  L  A  S 
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto
                                                                                                                                 
1.  Administrativni tajnik   –  1  izvršitelj  (m/ž) 

Uvjeti:

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku svjedodžbe, presliku domovnice, elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci.
Kandidati će biti testirani. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled.
Posebni uvjet za radno mjesto: probni rad u trajanju četiri mjeseca.
S izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno s 27.12.2016. isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz oglasa ili koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.