Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Zrakoplovni meteorološki motritelj u Podružnici Osijek

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica,  Rudolfa Fizira 2, objavljuje
 
O  G  L  A  S
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto
 
Zrakoplovni meteorološki motritelj - 1 izvršitelj  (m/ž)   u Podružnici Osijek 

Uvjeti:
Prednost imaju kandidati sa: Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku svjedodžbe, presliku domovnice, elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci.
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati koji budu predloženi za zasnivanje radnog odnosa dužni su prije sklapanja pisanog ugovora o radu na uvid dostaviti originalne dokumente. U prijavi je potrebno obvezno navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat natječe te točnu e-mail adresu i broj telefona za kontakt.
 
Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
 
Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.
 
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad u trajanju četiri mjeseci.
Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno s 23.11.2016. isključivo preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz oglasa ili koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.
 
Oglas je objavljen i na stranici www.crocontrol.hr