Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Javni poziv - Viši stručni suradnik za zrakoplovna glasila

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica,  Rudolfa Fizira 2, objavljuje
 
 J A V N I  P O Z I V 

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto                              

Viši stručni suradnik za zrakoplovna glasila - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku diplome, presliku domovnice, dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi HZZ-a, presliku elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO-a te uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci. 
 
Kandidati će biti testirani.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno s  20.06.2016. na adresu:
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45.
s naznakom „Prijava za stručno osposobljavanje“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.