Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas - Viši stručni suradnik za CNS

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2, objavljuje

O G L A S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme  

1. Viši stručni suradnik za CNS – 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti: Prednost imaju kandidati koji: Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta - presliku svjedodžbe odnosno diplome, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci. Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente kojima potvrđuju kompetentnost u nekom od područja relevantnih za oglas.
 
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testom i intervjuom. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled.
 
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad.  
 
Prijave na oglas podnose se zaključno s 19.6.2016. preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45
s naznakom „Oglas za zapošljavanje“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
 
Oglas je objavljen i na stranici www.crocontrol.hr