Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oglas - Toranjski kontrolor zračnog prometa

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica - Rudolfa Fizira 2, objavljuje
 
O G L A S 
za izbor polaznika osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa
 
Toranjski kontrolor zračnog prometa  za  rad  u  AKZP Zagreb/Lučko ili podružnicama Zadar ili Dubrovnik  (m/ž)  -  3  kandidata
 
Uvjeti:
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
Od kandidata se očekuje posjedovanje izvanredne kompetencije brzog i točnog donošenja odluka, izvanredne sposobnosti pamćenja, percepcije i pažnje, visoke razine koncentracije i odličnog snalaženja u prostoru i vremenu, visoko razvijenih komunikacijskih vještina, samodiscipline, dobre emocionalne stabilnosti i smirenosti, socijalne zrelosti, visoke tolerancije na stres, sklonosti timskom radu, te visoke motivacije za zanimanje kontrolora zračnog prometa.
 
Kandidati će biti testirani, a jedan od testova je i FEAST/DART. Kandidati koji nisu zadovoljili na FEAST/DART testu, a bili su testirani nakon 15.07.2014.,  neće se uzimati u obzir u ovom selekcijskom postupku. Kandidatima koji su bili uspješni na FEAST/DART testu nakon 15.07.2014., priznat će se dobiveni rezultati i neće se ponovno testirati.
 
*U slučaju da kandidat ne posjeduje valjanu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, inicijalni pregled za dobivanje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 3 potrebno je obaviti u zrakoplovno-medicinskom centru certificiranom za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja (Aero-medical centers - AeMCs). Popis certificiranih centara nalazi se na web-stranicama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Troškove pregleda za dobivanje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti kandidata neće snositi HKZP.
 
S odabranim kandidatima sklopit će se  ugovor o radu na određeno vrijeme do stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta, uz suspenzivni uvjet uspješno završenog osposobljavanja i stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa-studenta s propisanim ovlaštenjem/posebnom ovlasti. Prije sklapanja ugovora o radu/školovanju HKZP  će za odabrane kandidate zatražiti provjeru za kretanje u štićenoj zoni.
 
Odabrani kandidati uputit će se na Osposobljavanje za ovlaštenje („Rating Training“). Troškove osposobljavanja snosit će HKZP.
 
S kandidatima koji steknu dozvolu kontrolora zračnog prometa-studenta sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme, uz suspenzivni uvjet uspješno završenog osposobljavanja za lokaciju i stjecanja dozvole kontrolora zračnog prometa s propisanim ovlaštenjem/posebnom ovlasti.
 
Oglas je otvoren do 12.6.2016., a kandidati će se testirati po primitku određenog broja prijava. Početak osposobljavanja odabranih kandidata planira se za  rujan 2016.  
Pozivi na testiranje biti će upućeni elektroničkim putem ili telefonom.
 
Prijave na oglas mogu se podnijeti na jedan od sljedećih načina:
HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.
10 150 Zagreb -  Zračna luka,  p.p. 45
Za „TWR OGLAS
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje ili razgovor smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
 
E- mail za upite i informacije: kontrolor.letenja@crocontrol.hr