Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

Oblasni prognostičar

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2, objavljuje
 
 O  G  L  A  S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto 
 
1. Oblasni prognostičar - 2 izvršitelja   (m/ž)
 
Uvjeti: Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku diplome, dokaz o temi diplomskog rada, presliku domovnice, presliku elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku ugovora o radu i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci.
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati koji budu predloženi za zasnivanje radnog odnosa dužni su prije sklapanja pisanog ugovora o radu na uvid dostaviti originalne dokumente. U prijavi je potrebno obvezno navesti naziv radnog mjesta za koje se kandidat natječe te točnu e-mail adresu i broj telefona za kontakt.
 
Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas.
 
Dozvola za rad s odgovarajućim ovlaštenjima stječe se tijekom rada sukladno propisima. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.
 
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad u trajanju šest mjeseci.
Poslodavac zadržava pravo da ne izabere niti jednog kandidata.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se zaključno s 20.3.2016. isključivo preporučenom poštom na adresu:

 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45.


Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz oglasa ili koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.