Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
10

OGLAS za radna mjesta u Velikoj Gorici (Zračna luka)

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2, objavljuje

O G L A S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
na radnim mjestima u Velikoj Gorici (Zračna luka)
                              
1. Suradnik za dokumentaciju i operativne poslove - 1 izvršitelj   (m/ž) 

Uvjeti: Opis poslova: Prednost imaju kandidati sa završenim studijem prometa, smjer zračni promet ili aeronautika, s poznavanjem sustava kvalitete i znanjima/vještinama upravljanja dokumentacijom.
 
2. Pseudopilot   – 1 izvršitelj (m/ž) 

Uvjeti: Opis poslova: Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta: presliku diplome, presliku domovnice, presliku elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO-a, presliku ugovora o radu te uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od 6 mjeseci. 
 
Kandidati će biti testirani.

Prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom zaključno sa 15.1.2016. na adresu:
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10 150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.