Specijalist za pravne poslove (m/ž)

Prilika

U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za specijalistom za pravne poslove s mjestom rada u Velikoj Gorici. Specijalist/-ica za pravne poslove bit će odgovoran/-na za pripremu i kontrolu pravne valjanosti podnesaka, ugovora, internih akata te tumačenje propisa.

Tvoje ključne odgovornosti:          

 • zastupanje Društva pred sudovima i državnim tijelima, što uključuje izradu svih vrsta podnesaka i ostalih dokumenata, ročišta, slaganje spisa, izvide na sud i sl.
 • osmišljavanje postupanja Društva u sporovima koje vodi i kontrola ispravnosti i pravodobnosti poduzetih radnji i troškova postupaka
 • iniciranje sklapanja izvansudskih nagodbi
 • procjena mogućeg ishoda spora
 • predlaganje mjera za bolju pravnu zaštitu Društva u poslovima koje sklapa
 • predlaganje i izrada izmjena i dopuna općih akata Društva
 • kontrola ugovora u skladu s procedurama i postupcima Društva
 • davanje pravnog mišljenja i tumačenje ugovora
 • sudjelovanje u postupcima javne nabave
 • obavljanje imovinskopravnih poslova
 • obavljanje i ostalih poslova u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno potrebama posla i nalogu voditelja Odjela.

Što nudimo?

 • Ugovor na neodređeno vrijeme
 • mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja
 • pozitivno i motivirajuće radno okruženje i tim
 • niz poticajnih pogodnosti.

Što tražimo?

Proaktivnu, savjesnu i odgovornu osobu s pozitivnim pristupom suradnicima i visokim profesionalnim i etičkim standardima.

Klikni i prijavi se ako imaš:

 • stručnu spremu VSS (300 ECTS bodova) iz područja društvenih znanosti (pravo)
 • poznavanje engleskog jezika
 • minimalno tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) te u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu je dužan, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na sljedećim poveznicama:

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu je dužan pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prihvati izazov i prijavi se!

Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome završenog studija
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente vezane uz iskustvo i znanja navedena kao prednost pri odabiru kandidata.

Oglas je otvoren do 12. 8. 2022., a prijaviti se možeš popunjavanjem e-prijave u nastavku oglasa prilaganjem skeniranih dokumenata.

Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na oglas. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu poslane popunjavanjem e-prijave.


  Jeste li trenutačno zaposleni? *

  Molimo priložite traženu dokumentaciju: