Objave javne nabave

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članku 5. Uredbe o objavama javne nabave (NN br. 10/2012), sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, osim u postupcima sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona koje Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. provodi u skladu s člankom 44. Zakona.

Pregled objava prema vrstama ugovora/nabave: