Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma

Pregled sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma Sukladno članku 10. stavku 1. točke 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13), tijelo javne vlasti obvezno je na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način informacije o izvršavanju ugovora javne nabave.