Sigurnost

Sigurnost Sustav upravljanja sigurnošću (Safety Management System - SMS) skup je aktivnosti koje se sustavno utvrđuju i provode radi postizanja prihvatljive razine sigurnosti.

Iako pojedini elementi SMS-a u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe funkcioniraju već niz godina, cjeloviti SMS uspostavljen je krajem 2006., uključujući i uspostavu funkcije upravljanja sigurnošću. Menadžer sigurnosti djeluje kroz središnji Ured za sigurnost i kvalitetu i upravlja SMS-om na razini tvrtke te je izravno odgovoran direktoru HKZP-a.
 
U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe provode se sljedeće aktivnosti SMS-a:
  • istraživanje događaja (Safety Occurrence Investigations),
  • sigurnosne procjene promjena (Safety Assessments),
  • interni pregledi stanja sigurnosti (Safety Surveys).
Povjerenstvo za sigurnost (Safety Committee) najviše je tijelo u tvrtki koje razmatra i donosi odluke koje se odnose na sigurnost i SMS, a u njegovom su sastavu svi direktori i rukovoditelj Ureda za sigurnost i sustave upravljanja.

Na području SMS-a Hrvatska kontrola zračne plovidbe primjenjuje standarde i zahtjeve iz paketa SES-a (projekt Jedinstvenog europskog neba), koristeći Provedbenu Uredbu Komisije (EU) 2017/373 kao glavni referentni dokument, kao i zahtjeve Eurocontrola (ESARRs), istovremeno udovoljavajući svim nacionalnim propisima.

HKZP aktivno sudjeluje u nizu međunarodnih procesa, ima predstavnika u Eurocontrolovoj radnoj skupini za sigurnost (Safety Team), čiji su članovi voditelji sigurnosti (Safety Manageri) pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u zemljama članicama, a isto tako i u drugim radnim skupinama čije je djelovanje vezano uz sigurnost zračnog prometa (npr. SPIN TF, SISG, itd.). 

Jedna od glavnih referenci za primjenu SMS-a u HKZP-u je i Eurocontrolov Europski program sigurnosti (European Safety Programme). Kroz  projekt ES2 Eurocontrol daje podršku pružateljima usluga u zračnoj plovidbi kod provedbe SMS-a.

Rezultati analiza udovoljavanja sigurnosnim i standardima SMS-a (Safety Maturity Study) u zadnjih nekoliko godina pokazuju stalni napredak HKZP-a, što je odraz nastojanja unapređivanja SMS-a i postizanja što veće razine sigurnosti zračnog prometa.

Politika sigurnosti
 
Izjava o kulturi pravičnosti (Just Culture Policy Statement)