Oglas za 7 radnih mjesta

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d.o.o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2
objavljuje

O G L A S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radna mjesta
 
1. Voditelj ureda direktora – 1 izvršitelj (m/ž)
   
    Uvjeti:
 • minimalno potrebna stručna sprema: VSS, 300 ECTS
 • područje društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti
 • znanje engleskog jezika
 • 5 godina radnog iskustva
 • visoka razina samostalnosti na poslovima iz djelokruga rada
   Prednost na natječaju:
 • 10 godina iskustva u zrakoplovstvu
 • 5 godina iskustva na upravljačkim pozicijama
 • iskustvo u upravljanju EU projektima
 • izvrsne komunikacijske i organizacijske sposobnosti
   Odgovornosti:
 • odgovoran je za organizaciju, koordinaciju i upravljanje Uredom Direktora
 • odgovoran je za kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova u Uredu Direktora

2. Koordinator upravljanja promjenama – 1 izvršitelj (m/ž)

   Uvjeti:
 • minimalno potrebna stručna sprema: VSS, 300 ECTS 
 • područje društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti 
 • znanje engleskog jezika
 • 5 godina radnog iskustva
 • visoka razina samostalnosti na poslovima iz djelokruga rada
   Prednost na natječaju:
 • veliko iskustvo u upravljanju promjenama (change management)
 • iskustvo u upravljanju velikim i kompleksnim projektima
 • iskustvo rada u organizacijama većim od 500 zaposlenika
 • iskustvo u provođenju međufunkcionalnih inicijativa (Cross-functional management)
   Odgovornosti:
 • odgovoran je za kvalitetu i pravodobnost izvršenja poslova u Odjelu, te upravljanje promjenama u Društvu

3. Voditelj odjela poslovnih informacijskih sustava – 1 izvršitelj (m/ž)
   
   Uvjeti:
 • minimalno potrebna stručna sprema: VSS, 300 ECTS
 • područje tehničkih znanosti (elektrotehnika, računarstvo)
 • znanje engleskog jezika
 • 4 godine radnog iskustva na složenim i organizacijskim poslovima
 • visoka razina samostalnosti na poslovima iz djelokruga rada
   Prednost na natječaju:
 • veliko Iskustvo u IT poslovanju
 • iskustvo u projektima s organizacijama sa minimalno 500 zaposlenika
 • izrazite komunikacijske i organizacijske sposobnosti 
 • iskustvo u informacijskoj sigurnosti
   Odgovornosti:
 • odgovoran je za organizaciju, koordinaciju i upravljanje Odjelom poslovnih informacijskih sustava
 • odgovoran je za kvalitetu i pravovremenost izvršenja poslova u Odjelu  

4. Specijalist za statičke zrakoplovne informacije, skupove podataka i publikacije – 1 izvršitelj (m/ž)

   Uvjeti:
 • minimalno potrebna stručna sprema: VŠS, 180 ECTS
 • područje tehničkih znanosti (aeropromet, aeronautika)
 • znanje engleskog jezika
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima zrakoplovnog informiranja
   Prednost na natječaju:
 • iskustvo rada u pružateljima usluga kontrole zračne plovidbe
   Odgovornosti:
 • odgovoran je za zaprimanje, obradu i koordinaciju sirovih statičkih zrakoplovnih podataka i skupova podataka
 • odgovoran je za objavu statičkih zrakoplovnih informacija, setova podataka i publikacija s pratećim kartama

5. Operater NOTAM-a – 1 izvršitelj (m/ž)

   Uvjeti: 
 • minimalno potrebna stručna sprema: VŠS, 180 ECTS
 • znanje engleskog jezika
 • minimalno potrebna ovlaštenja i dozvole: naknadno položeno stručno osposobljavanje prema internom dokumentu odobrenom na nivou Društva
   Prednost na natječaju:
 • iskustvo rada u pružateljima usluga kontrole zračne plovidbe
   Odgovornosti: 
 • odgovoran je za kvalitetnu inicijalnu analizu primljenih zahtjeva te pravovremenu i točnu objavu dinamičkih zrakoplovnih informacija za cjelokupno područje FIR-a Zagreb

6. Tehničar za nadzor i održavanje COM sustava – 1 izvršitelj (m/ž)

   Uvjeti:
 • minimalno potrebna stručna sprema: SSS
 • znanje engleskog jezika
 • 2 godine radnog iskustva u struci
 • minimalno potrebna ovlaštenja i dozvole: dozvola ZTO stječe se tijekom rada sukladno propisima
   Odgovornosti:
 • odgovoran je za nadzor i upravljanje TS/U KZP razine SG.1 u skladu sa zrakoplovno-tehničkim postupcima i uputama te drugim tehničkim i operativnim uputama
 • odgovoran je za održavanja komunikacijskih sustava i uređaja ponajprije razine SG.2 u skladu s Priručnikom za inženjering, nadzor i održavanje, zrakoplovno-tehničkim postupcima i uputama i rasporedom održavanja
 
7. Specijalist za novčano poslovanje – 1 izvršitelj (m/ž)

   Uvjeti:
 • minimalno potrebna stručna sprema: VSS, 300 ECTS 
 • područje društvenih znanosti (ekonomija) 
 • poznavanje engleskog jezika 
 • 2 godine radnog iskustva
   Prednost na natječaju:
 • izrazite komunikacijske i organizacijske sposobnosti
 • izvrsno poznavanje MS Excela
 • prilagodljivost funkcioniranja u timu
   Odgovornosti:
 • odgovoran je za učinkovito novčano poslovanje Društva te održavanje kratkoročne likvidnosti Društva

Uz prijavu potrebno je priložiti životopis sa sažetim odgovarajućim opisima dosadašnjeg školovanja, stručnog osposobljavanja te primjenjivim radnim iskustvom, kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta - presliku diplome ili svjedodžbe, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu (preslike ugovora o radu i/ili elektronički zapis HZMO) i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci. Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente kojima potvrđuju kompetentnost u nekom od stručnih područja relevantnih za oglas.

Kandidati će biti testirani.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na oglas, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja na sljedećem linku

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18) dužni su uz prijavu na oglas da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Od toga se izuzima radno mjesto Tehničara za nadzor i održavanje COM sustava, temeljem rješenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Prijave na oglas podnose se zaključno s 20.03.2020. isključivo putem e-mail adrese: ljudski.resursi@crocontrol.hr

Pozivi na testiranje bit će upućeni elektroničkim putem ili telefonski. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu za oglas. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Prije zaključivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.