Oglas - Oblasni radarski kontrolor

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d.o.o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2
objavljuje

O G L A S
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto
 
1. Oblasni radarski kontrolor (m/ž)

Uvjeti:
  • dozvola kontrolora zračnog prometa s ovlaštenjem/posebnim ovlastima ACS/RAD,
  • znanje engleskog jezika - minimalno ICAO razina 4,
  • poznavanje hrvatskog jezika,
  • zdravstvena sposobnost (kategorija 3),
  • državljanstvo Republike Hrvatske ili države članice Europske unije.
Uz pisanu prijavu priložiti:
  • životopis,
  • presliku dozvola kontrolora zračnog prometa s ovlaštenjem/posebnim ovlastima ACS/RAD s upisanom jezičnom ovlasti,
  • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu države pripadnosti,
  • certifikat o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 3,
  • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci.
Dozvola kontrolora zračnog prometa koja nije izdana u Republici Hrvatskoj podnosi se na priznavanje Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo.

Kvalificirani kandidati s važećom dozvolom uputit će se na Prijelazno osposobljavanje (Conversion Training) za lokaciju LDZO. Kandidati kojima su istekla ovlaštenja/posebne ovlasti uputit će se na osposobljavanje za lokaciju sukladno Planu osposobljavanja za lokaciju Zagreb ATCC.

S izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od 5 godina, uz uvjet uspješno završenog osposobljavanja za lokaciju i stjecanja ovlaštenja/posebne ovlasti oblasnog radarskog kontrolora zračnog prometa (ACS/RAD LDZO).

Oglas je otvoren do opoziva.

Prijave na oglas podnijeti na adresu:
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., 10410 Velika Gorica, P.P. 103