Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže Hrvatska kontrola zračne plovidbe, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15).

Zakonom su propisana načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem:
  • pošte na adresu: Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o., Rudolfa Fizira 2, 10410 Velika Gorica, P.P. 103
  • telefaxa na broj: 01 6228 101,
  • elektroničke pošte na adresu: jan.mokosxxxcrocontrol.hr.
Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti i:
  • usmenim putem na broj telefona 01 6259 270.  
Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Službenik za informiranje
Jan Mokos, dipl. iur
Tel: 01 6259 270
E-pošta: jan.mokosxxxcrocontrol.hr.
 
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Dostava rješenja Povjerenice za informiranje Republike Hrvatske, javna objava

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu pdf csv
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu .pdf  .csv
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu .pdf  .csv
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu