Tlak zraka

Tlak zraka Tlak zraka je težina stupca zraka po jedinici površine. Uređaj kojim se tlak mjeri zove se barometar. Nekad su bili najčešći živini barometri, a danas su sve više u upotrebi aneroidni barometri.

Na aerodromima se mjeri tlak zraka (tzv. QFE), koji se tada svodi na srednju razinu mora (tj. računa se koliki bi tlak zraka bio da je nadmorska visina aerodroma nula u standardnoj atmosferi, tzv. QNH).

Podatak o prizemnom tlaku je presudan da bi se prema njemu mogao podesiti altimetar (uređaj koji mjeri visinu) u zrakoplovu.