O nama

O nama Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske, koje posluje sukladno propisima EU i RH, te standardima i praksom ICAO-a (Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo) i EUROCONTROL-a (Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe).
 
Osnovna zadaća Hrvatske kontrole zračne plovidbe je pružanje usluga u zračnoj plovidbi, poštujući osnovni princip - visoki stupanj sigurnosti zračnog prometa, sukladno pravnom okviru Jedinstvenog europskog neba.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe je, sukladno međunarodnom standardu ISO 9001:2015, kao i prema Uredbi 1035/2011, certificirana za pružanje sljedećih usluga:  
 • operativnih usluga u zračnom prometu (ATS),
 • komunikacije, navigacije i nadzora (CNS),
 • zrakoplovnog informiranja (AIS),
 • zrakoplovne meteorologije (MET).
Za školovanje kontrolora zračnog prometa, Hrvatska kontrola zračne plovidbe je certificirana u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2015/340.

Društvo za obavljanje poslova kontrole zračne plovidbe u Republici Hrvatskoj osnovano je Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe („Narodne novine", br. 19/98, 20/0051/13). Temeljna pravila glede pravnog statusa i ustroja Društva, kao i druga pitanja sukladno članku 14. Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe uređuju se Statutom Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe pruža usluge u zračnoj plovidbi na otvoren i transparentan način, objavljuje uvjete pristupa svojim uslugama i ima uspostavljen postupak redovitog formalnog savjetovanja s korisnicima usluga u zračnoj plovidbi, te ih ne diskriminira na temelju njihovog državljanstva ili identiteta ili na temelju kategorije korisnika.

Uprava Društva: Vlado Bagarić, direktor

Nadzorni odbor:
 • Dinko Staničić - predsjednik
 • Ksenija Bertić - članica
 • Marko Nevešćanin - član
 • Ivan Selak - član
Skupština Društva:
 • Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture - predsjednik
 • dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija - član
 • Damir Krstičević, ministar obrane - član
Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora i Skupštine Društva